Allt om familjejuridik

Arvsrätt skyddar släktingar

7 mar 2020

Om en person avlider så kommer kvarlåtenskapen efter denne att delas upp enligt vår svenska arvsrätt och här finns det några speciella nycklar som följs. Först och främst så kommer en eventuell maka att ärva med fri förfoganderätt och därefter så kommer deras gemensamma barn att stå näst på tur. Skulle mannen som avlidit ha barn utanför äktenskapet så behöver dessa inte vänta på sin arvslott – som de gemensamma får göra – utan kan hämta ut denna på en gång. Däri ligger således inga bekymmer gällande vår arvsrätt och hur man ska förhålla sig till denna. Kort sagt – vår arvsrätt finns där för att skydda de släktingar och de arvingar som finns kvar.

Men; det finns några parametrar som man måste ta hänsyn gällande vår arvsrätt; parametrar som kan ses både på gott och ont. Om vi här börjar med att säga att en man har avlidit och lämnat efter sig en fru samt ett barn och det alltså – enligt vår arvsrätt – är dessa som ska ärva och dela upp kvarlåtenskapen mellan sig; frun med fri förfoganderätt. Men, det som visar sig då man städar ur bostaden till den avlidne är att man hittar ett skrivet testamente där mannen i fråga har delat upp sin kvarlåtenskap även till andra; han har alltså inkluderat även andra släktingar och vissa vänner och genom text pekat ut exakt vem som ska ha vad – hur fungerar då arvsrätten?

Jo, här ska man veta att den definitivt tar hänsyn till ett skriftligt testamente och att detta kommer att innebära att arvsrätten inskränks, något som alltså innebär att de namngivna arvingarna även de kommer att få ta del av kvarlåtenskapen enligt de hänvisningar som fanns skrivna i testamentet.

Vi bortser här från att familjen kan motsätta sig detta och dra det hela till domstol och säger att man – helt enkelt – accepterar och tillgodoser de önskningar som fadern/maken lämnade efter sig.

Där ser man alltså att ett skrivet testamente kan inskränka vår arvsrätt och ge – en något obehaglig - överraskning till de efterlevande – beroende naturligtvis på hur man ser på saken. Ytterligare ett exempel på hur detta kan te sig gäller samboförhållanden och här ska man se ett skrivet testamente som lite av en nödvändighet. Där gäller nämligen helt andra regler än vid ett äktenskap.

Annorlunda arvsrätt för sambos

Om vi här ponerar att mannen som avlidit och kvinnan som han levt enbart har levt som sambos under sin tid tillsammans – det kan vara ett halvår, tio år eller 50 år och spelar ingen roll – kommer då vår arvsrätt att ge kvinnan samma förutsättningar som om de varit gifta? Nej, hon kommer inte att få ärva med fri förfoganderätt utan hon kommer tvärtom att enbart få ta del av det som man gemensamt har köpt.

Det här är något som endast ett skrivet testamente skulle kunna ändra på och här kan man anse att ett problem finns med vår svenska arvsrätt. I ett modernt samhälle så bör man kunna leva ihop och ha exakt samma rättigheter vid ett dödsfall som man har om man ingått äktenskap. Hur man löser detta återstår att se.

Salmi Partners är en advokatbyrå i Stockholm och Göteborg som har specialistkompetens inom familjerätt.

Ansöka om ensam vårdnad – så går det till

10 nov 2019

Även om gemensam vårdnad är att föredra när man har barn tillsammans så är det inte alltid en möjlighet, eller ens det bästa för barnet. Det kan finnas svåra situationer som inte går att lösa hur mycket man än försöker och då kan man ansöka om att få bli ensam vårdnadshavare. Man bör dock veta att det krävs mer än att man som föräldrar är osams för att det ens ska vara värt att dra igång processen. Giltiga skäl är om det förekommer till exempel alkohol- eller drogmissbruk, psykisk ohälsa, våld eller andra saker som gör att det ena föräldern är direkt olämplig och oförmögen att ta hand om barnet på egen hand. 

Hitta rätt hjälp 

Det allra första steget när man vill ansöka om ensam vårdnad är att hitta bra hjälp. Processen är lång och man behöver rätt stöd. Dessutom är det en juridisk process och man behöver alltså hjälp från en jurist eller advokat för att ta ärendet till tingsrätten, där det hela avgörs. Är man till exempel bosatt i Göteborg börjar man med att leta upp en jurist- eller advokatbyrå där, som ägnar sig åt familjerätt. Här är det viktigt att man hittar någon som man känner fullt förtroende för eftersom man kommer behöva dela med sig av mycket som är personligt och jobbigt. Man kan också vända sig till kommunen i Göteborg för att få stöd och råd kring hur man går vidare men har det gått så långt att man kommit fram till att ensam vårdnad är det bästa för sitt barn har man troligtvis redan varit där. 

Den juridiska processen 

När man har hittat bra juridisk hjälp börjar den tuffaste delen. När man ansöker om ensam vårdnad börjar man med att lämna in en stämningsansökan, i det här fallet till tingsrätten i Göteborg. Ansökan fungerar som en begäran för prövning och här är det särskilt viktigt att noggrant lägga fram sina skäl till varför man vill och anser sig ha rätten att bli den enda vårdnadshavaren för barnet. Tingsrätten kommer utifrån all information dom tagit del av från båda föräldrarna att fatta ett beslut kring vad som är bäst för barnet. Det är alltså inte föräldrarnas behov som står i fokus, oavsett problem, utan man tittar i första hand på barnets situation. 

Barnets rättigheter 

Om tingsrätten beviljar ensam vårdnad är det viktigt att veta att barnet ändå har umgängesrätt till den andra föräldern. Att vara ensam vårdnadshavare innebär inte att man kan utesluta den andra parten helt och hållet, utan bara att man själv är den som bär ansvaret. Behöver man fortsatt stöd och hjälp när den juridiska och ofta påfrestande processen är avslutad kan man återigen vända sig till kommunen i Göteborg eller vilken stad man nu är bosatt i, för att till exempel delta i samtal. Man kan även söka privat hjälp hos en terapeut eller psykolog om man behöver råd kring hur man ska bearbeta och gå vidare med det som hänt.

Vad innebär egenmäktighet med barn?

1 okt 2019

Vad innebär egenmäktighet med barn och hur kan detta agerande komma att straffa sig? I samband med exempelvis skilsmässor och separationer så kan termen egenmäktighet med barn dyka upp. Vi tänkte förklara vad detta innebära innebär.

Långt ifrån alla separationer och skilsmässor slutar med att man kan umgås som vänner. Även om de flesta kan agera vuxet och rationellt så finns det alltid en risk som ligger i att en konflikt skapas. Dels så finns det känslomässiga spektrat - man har blivit sviken, man har utsatts för en otrohet, partnern har träffat en ny - och dels så finns det ekonomiska aspekter: en bodelning kan skapa enorma konflikter.

Kort och gott: det finns olika perspektiv att väga in till varför två personer inte kan sköta en separation/skilsmässa enligt de sätt man skulle föredra. Det är en sak som påverkar mer än andra. Finns det gemensamma barn så kommer ofta dessa i kläm. Det är också där egenmäktighet med barn kan komma in i bilden.

Pojke håller förälder i handen

Egenmäktighet med barn är brottsligt

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid en skilsmässa så kommer det att fortsatt vara så att båda föräldrarna står som vårdnadshavare till barnet. Det vill säga: alla viktiga beslut som rör barnens framtid ska gemensamt fattas av båda föräldrarna. Detsamma gäller umgänget. Vi har i Sverige en umgängesrätt som innebär att ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och ha dessa involverade i sitt liv.

Om man har gemensam vårdnad så kommer man överens om hur ofta, när och var man som förälder ska träffa barnet; det kan - som i många fall - innebära ett boende växelvis. Exempelvis spenderas veckorna hos mamman och varannan helg hos pappan. Det väljer man själv enligt det som passar bäst; alla sätt är möjliga. Även om vårdnaden skulle tillfalla den ene föräldern så finns fortfarande umgängesrätten kvar. Många tror att en förlorad vårdnad innebär ett förlorat barn, men så är inte fallet - man förlorar rätten att delta vid- och fatta avgörande beslut. Barnet får man fortfarande träffa.

Umgängessabotage kan leda till förlorad vårdnad

Hindrar man den andra föräldern från umgänge med barnet så kan man bryta mot umgängesrätten genom ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man exempel baktalar, smutskastar, försvårar vid hämtning och lämning eller exempelvis - upprepade gånger - sjukanmäler barnet då det ska bo hos den andra föräldern. Ett umgängessabotage kan leda till att man förlorar vårdnaden.

Egenmäktighet med barn å sin sida - det kan leda till fängelse. Egenmäktighet med barn innebär att man - utan den andre förälderns vetskap - för bort barnet eller på något annat sätt skiljer barnet från föräldern. Finns det inte beaktansvärda skäl till detta agerande - övergrepp, risk för misshandel, en rakt igenom skadlig miljö - så kan det röra sig om ett brott. Huruvida beaktansvärda skäl finns är inte upp till en förälder att avgöra - det måste i så fall anmälas och utredas om så är fallet. Egenmäktighet med barn kan även innebära att barnet hålls kvar vid exempelvis en resa som den andra vårdnadshavaren har godkänt.

Det senare har blivit vanligare. Om exempelvis en förälder åker till sitt hemland och tar barnet med sig för att träffa släkt och vänner och därefter håller barnet kvar är tyvärr vanligt. Den andra föräldern ger ett godkännande - men ser därefter att barnet blir kvar i det nya landet. Detta är tyvärr något som ofta är svårt att lösa med tanke på den diplomati som krävs.

Läs mer här: https://www.ensamvårdnad.net/

Ingår aktiebolag i en bodelning?

25 sep 2019

Vid en skilsmässa sker en bodelning där allt mellan makarna ska delas lika, men gäller det verkligen allt – ingår aktiebolag i en bodelning som exempel? Svaret är ja. Ett aktiebolag och aktierna i detta ska delas lika i samband med ett skilsmässa och en bodelning. Det är något som kan få förödande konsekvenser.

Det är alltid lätt att vara efterklok. Så tänker många i vardagliga situationer och det är även en tanke som är fullt relaterbar att använda vid en skilsmässa. Det ligger lite i sakens natur. Man gifter sig och i och med denna handling så lovar man varandra evig trohet och kärlek. Så blir det sällan. Faktum är att det ifjol skildes ungefär 25000 par i Sverige och att det således handlar om 50.000 personer som fick användning av frasen om att det är lätt att vara efterklok. Vi gifter oss och i vissa fall så skiljer vi oss; det är inte mer med det. Eller? Jo, naturligtvis finns det andra aspekter och inte minst gäller det den rent ekonomiska. I samband med en skilsmässa så ska man också dela upp det man äger i två lika stora högar. Bil, hus, båt, sommarstuga och så vidare.

En bodelning kan påverka negativt

När man tvingas göra en bodelning

Det är rättvist – detta då man ändå får behålla det man skapat på egen hand. Har jag exempelvis ett aktiebolag så kommer detta, trots allt, att fortsätta vara i min ägo? Ja, men med en betydligt lägre post av aktier i sig. faktum är nämligen att även ett aktiebolag ingår i en bodelning och att detta kan komma att få ödesdigra konsekvenser för företagare - och inte minst leverantörer, anställda, affärspartners och kunder. Delägare kommer även de att påverkas negativt.

Först och främst så ska värdet på aktierna motsvara marknadsvärdet på företaget; det är utgångspunkten. Tänk dock om företaget i fråga har köpt en massa maskiner, om man har fastigheter i anslutning till bolaget eller om det finns andra poster som har ett betydande värde. Ganska snabbt kan det komma att handla om flertalet miljoner och det kan således bli extremt kostsamt att vara part i en sådan bodelning. Få har råd att köpa ut sin partner utan tvingas istället till lån, till att försöka dela upp betalningen eller – helt enkelt – försöka få till stånd att senarelägga betalningen i fråga. Pengarna och värdet ska betalas. Så enkelt är det.

Tilläggas bör även att en skilsmässa och en bodelning kan bli infekterad och att det kan vara ännu svårare att lösa dessa problem som en följd av konflikt. Den forne partnern kan mycket väl veta vad hen har rätt till och kräva att kompensationen ges så fort som möjligt – mest för att exempelvis hämnas och då man vet att detta skadar så är det också synnerligen effektivt. Säga vad man vill om den saken; det finns inget i lagen som stoppar det.

Undvik att hamna i denna prekära situation

Kan man då förhindra att aktiebolaget ingår i en bodelning? Ja, och det gör man bäst genom att vara oromantisk medan man är gifta. Det vill säga: man skriver över aktiebolaget till en enskild egendom som inte kan delas vid en eventuell skilsmässa. Det är juridiskt lätt, men moraliskt svårt i och med att man indirekt siar om en framtida skilsmässa.

Man bör dock göra det, helt med tanke på att det finns en statistisk aspekt som pekar på att väldigt många par skiljer sig. Gemensamt mellan alla dessa är att de någon gång sagt Ja till varandra och trott att äktenskapet ska vara för evigt. Skriver du över aktiebolaget till en enskild egendom så kan du även låta din partner ha sådan – exempelvis bilen, stugan eller båten. Det behöver inte handla om att sko sig.

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.