Vad gör en LVU-advokat?

En advokat som är specialiserad inom LVU arbetar som offentlig försvarare antingen för barnet ifråga eller för en förälder. Behöver man hjälp kan man få en LVU-advokat utsedd åt sig.

Om ett barn på något vis far illa, antingen blir behandlat illa fysiskt eller psykiskt i sin hemmiljö eller på något annat sätt kan ta skada, kan barnet bli omhändertaget under LVU. LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om ett barn har halkat in på en kriminell bana eller har fått problem med missbruk av något slag, kan man besluta om att det barnet ska omhändertas. Då är det en LVU-advokat som hjälper till på vägen och bistår antingen barnet ifråga eller föräldern. Oftast sker ett sådant omhändertagande antingen mot barnets vilja eller mot förälderns, och ibland mot bådas vilja.

LVU-advokat för barnets bästa

Ett omhändertagande sker endast om det är nödvändigt som sista utväg. Det sker om det inte finns några andra åtgärder som kan lösa eller underlätta situationen i fråga. LVU är alltså en tvångslag som reglerar hur barn som far illa på grund av antingen bristande förhållanden i hemmet eller på grund av sitt egna skadliga beteende ska tas om hand. Det är alltså för barnets bästa och ingenting annat. En LVU-advokat hjälper till under vägen och finns hands för barnets bästa. Ibland grundas omhändertagandet på felaktiga beslut. Då kan LVU-advokaten hjälpa till att gå igenom målet för att sedan överklaga om något i bedömningen skulle visa sig vara felaktigt.

11 Dec 2021

Vårdnadstvister, arv, skilsmässor – familjejuridik är ett känslomässigt laddat område där många behöver stöd och råd. Här bjuder vi på information och tips som rör familjejuridik.